Login

Seznam zkratek

Přehled používaných zkratek

Na této stránce najdete seznam zkratek, které by měly být srozumitelné po přečtení kapitoly, jež pojem zavádí.

Pokud jste dosud kapitolu se zavedením pojmu nečetli, je možné, že vysvětlení nebude dostatečné.

Zkratka/pojem popis
A-subjekt Antecepční subjekt
AA antecepční aparát
AA20 Mozek s 10^12 neuronů , každý po 10^4 synapsí, s rychlostí 10^-2 za sekundu může vykonávat 10^18 operací za sekundu. Naproti tomu 1 mol látky má 10^24 molekul s pohybem v řádu 10^-15 za sekundu, tedy 10^39 operací za sekundu. Mozek svým výpočetním výkonem zaostává za prostředím nejméně o 20 řádů.
AADISPATCH Při vzniku potřeby něco nového antecepovat rozdělí výše postavený prvek problém předcítění na své podřízené prvky
AAFRACT AA se má tendenci sdružovat hierarchicky, respektive fraktálově.
AAK AA kolektivu
AALEVEARTH Počet úrovní hierarchie antecepce na zeměkouli činí cca 2^5
AALEVMAN Počet úrovní hierarchie antecepce jedince je kolem 2^4.
AALOVPRV Každý miluje svůj AA, takže se radujeme z jeho správných předcítění. Tam, kde to v průběhu vyučování ještě AA neumí odhadnout, poslouží pochvala.
AALOWOVERFLOW Jestliže na nejnižší úrovni AA dostane k řešení úlohy, které nemá komu rozdělit, a nestíhá je sám, dojde k zahlcení celého systému.
AAOVFLSEARCHUP Zahlcený AA hledá vyšší strukturu, které by mohl nezvládaný proces předat k řešení.
AASIMPL Typické zjednodušování je redukcionismus, sklon hledat jedinou příčinu, Nechuť učit se podrobně, sklon generalizovat vlastnost na celý národ+ rasu+ náboženství+ povolání, snaha zapouzdřovat složité děje do černých skříněk s jednodušším chováním navenek (in
ADVANCEPERS Lidé s různým předstihem se budou chovat předvídatelně v situacích prožívání okamžiku, přípravy odjezdu, vztahem k svátkům.
ADVANCETIME AA má osobní konstantu, kterou můžeme nazvat předstih. Tento základní předstih lze popsat časovým intervalem, např. 1', 10', hodina, …
ADVANLANG Učení jazyku formuje v dítěti základní předstih národa, protože některé jazyky vyžadují u posluchače delší interval předvídání, než jiné.
ADVANMEAN Křivka konkrétního předstihu jednotlivé osoby má pravděpodobně lognormální rozdělení. Jeho střední hodnota bude onen základní předstih
AM Antecepční model.
ANECDOTE Anekdota svádí posluchače k jiné antecepci, než je nakonec pointa.
antecepční slast odměna uvnitř organismu za správnou antecepci
antecepční muka trest uvnitř organismu za chybnou antecepci
APS Vládnoucí prsten nad příběhy, projekty a antecepcí je autopoietický systém.
ARCHEFILIA Láska ke starobylému je důsledkem APS
AT antecepční teorie
AUTOPILOT Za běžných okolností řídí většinu chování organizmu autopilot.
BENEFACTREJECT Založením nevyrovnaného vztahu se vytvoří budoucí problém, kdy dárce přestane poskytovat nadstandardní dary, a příjemce svého dobrodince zavrhne. (Týká se i výchovy dítěte)
BESTP Jádro soutěže tkví v obtížnosti jak jinak určit, který projekt je lepší.
CELLMULTEASY Mnohobuněčné organizmy umožňují většině svých buněk mnohem stabilnější a předvídatelnější prostředí, než jakému musejí čelit jednobuněčné osamělé organizmy.. Proto se uvnitř mnohobuněčného organizmu může rozvinout jemnější komunikace, a celek vítězí v sout
CELLSELFISH Neuron např. v mozku netuší, že venku existuje nějaký vnější svět. Jeho snahou je přežít. Pokud k němu proudí z dendritů různé dávky neuropřenašečů, neuron udržuje vnitřní rovnováhu tak, že antecepuje přijímané množství, a to odesílá axonem dál.
CIRKDIAN Cirkadiánní režim je důsledkem APS
COLLCOMMIMPR Zpřesňování komunikace se vyplácí v soutěži s jinými komunikujícími kolektivy.
COLLHIER Díky hierarchizaci seznamů se přirozeně hierarchizuje i kolektiv.
COLLSHRLIST Kolektiv musí mít sdílený seznam.
COMCODE Umíme komunikovat i jen pomocí kódových symbolů, kterým do nitra nerozumíme.
COMGOAL Projekty soutěží o realizátory, čas, prostor, informace, peníze, materiál
COMCH Soutěž připouští i podvodné hráče
COMPR Soutěž projektů o realizaci
COMPRESTR Stále se objevuje snaha omezit počet a složení soutěžících.
COMSR Soutěž o přízeň realizátorů
CONSCMDL Jedinec uvnitř společnosti si musí vytvořit model prostředí, v němž se pohybuje. Součástí modelu je i on sám. Při odhadu, k čemu povede nějaký skutek prověřuje AA interakci obou modelů. Tomu říkáme svědomí. V tomto smyslu má svědomí i husa v hejnu.
CONSCMDLAA Vědomí bere v úvahu sebe sama. Tím jsou jeho předpovědi přesnější.
CULTSTR Předávání hotových příběhů je kultura
CULTSTRNEW Kultura, která neumí předávat nové příběhy, stagnuje, která umí, ta se rozvíjí.
DA Deduktivní aparát
DEEPSURVLVL1 Při provedení důkladné kontroly musíme sestoupit o úroveň níž, než na které se odehrává provoz.
DIFN APS používá k řízení svých reakcí AM. Při průběhu situace sleduje změny proti předciťovanému, a provádí mírné korekce k dosažení výsledku (Diferenční model)
DIFX Pokud se skutečnost od modelu liší zásadně, APS to prožívá jako bolest, a musí AM změnit pro příští antecepce.
DREAM Sny jsou slepovaná vlákna událostí, vznikající od konce k začátku. Pak se přehrávají, zda to vede k antecepovanému konci
EARS Budeme rozlišovat EARS (Element of FARS)
EDUAASELF Převychovávání druhého člověka z hlediska AA. Podnět musí vycházet z podnětu uvnitř AA.
EDUBET Výuka formou sázek na různé postupy řešení.
EDULOOSE Je nutno se naučit prohrávat.
EDUOVFL Školený jedinec se nezablokuje kvůli jednotlivému zahlcení, protože je dokáže rozdělit, nebo zadat k řešení jiným.
EDUSTR Vyučování je vyprávění příběhu, a pak zprostředkování k jeho využití k antecepci
EPMATHYAA Empatie je schopnost ve svém modelu posuzovat pocity druhé osoby s cílem je předvídat. Při spolupráci ve skupině snižuje množství nedorozumění a konfliktů.
ERR Zásadní odlišnost mezi modelem a skutečným průběhem nazveme chybou.
ERRAAREP AA po chybě antecepce provádí opravu modelu.
EVT Událost je fyzikální jev s nezvladatelně mnoha podrobnostmi, který se uskutečnil v nějaké podmnožině časoprostoru
EVTMULTSTR Stejná událost může být zakódována více různými příběhy.
FAIRCOMP Svoboda je právo účastnit se férové soutěže.
FARS Budeme rozlišovat FARS (Fully autoreproductive system).
FARSCOMP FARS má zájem na soutěži projektů, zatímco projekty samy nikoli.
GIFTINCONV Nevhodný dar přesouvá role jednajících.
GIFTPROPORT Přiměřený dar zhruba pokrývá náklady druhé strany na uskutečnění jednání, ale nesmí vzbuzovat dojem, že druhá strana je v nouzi.
GRAT Gratitude = vděčnost, kvantifikovaná pomocí stupnice vděčnosti. Stupeň vděčnosti v této stupnici bude značen °Grat.
GRPHERMDEV Vytvoření skupiny podobně smýšlejících umožňuje zjednodušit předvídání uvnitř skupiny, a následně rozvinout hermeneutiku interních zpráv. To vede k rychlejšímu rozvoji měst, pokroku žáků ve specializovaných třídách, výkonů ve sportovních klubech
HA Hermeneutický aparát je funkční součást AA, vyčlenitelná kvůli nutné existenci seznamů. A seznam je zakódovaná informace, kterou HA interpretuje.
HALISTIN Lze předpokládat, že HA rovněž do seznamu zapisuje.
HALISTINERR Zpětný záznam HA do seznamu je často zatížen chybami (nezapomněl jsem zamknout?)
HAMEMQCK HA v daném okamžiku pracuje pouze se seznamem, přítomným v rychlé (krátkodobé, nebo zadrátované) paměti.
HIHIPROJSACR Pro soutěžící je nejhorší, když projekt jim nadřízený není na ještě vyšší úrovni podporován.
HIPROJCOMP Projekt vyšší úrovně může řídit soutěž projektů mu podřazených.
HIPROJSACR Projekt vyšší úrovně může některý podprojekt obětovat pro svůj úspěch
CHARSTR Prapísmena hláskového systému jsou zkratkou příběhu (Beth=dům)
CHILDTRUEINF Dítě musí pravdivě informovat ochránce.
KL Koeficient of Life - koeficient, určující naději systému na život ve zkoumané situaci. KL=TR/TL. Pro KL=1 systém uniká o vlásek neúspěchu. KL<1 prohrává. KL>1 vyhrává.
KNWFUT Kultura předpokládá, že někdo zná budoucnost
KNWREF Odkazovým příběhům někteří posluchači nerozumějí, protože odkazované příběhy neznají.
LANGDEVSIGSEQ Rozvoj řečové komunikace u dítěte je posloupnost signálů a jejich vyhodnocení.
LANGEDUREP Rodič může uspíšit rozvoj řeči dítěte tak, že když uhádne (AA rodiče) přání dítěte, zopakuje tento signál co nejpřesněji.
LANGEXCL Učení mateřskému jazyku vyžaduje od AA potlačit očekávání zvuků, které do mateřského jazyka nepatří, aby dokázal předvídat další slova a zvládal hlasovou komunikaci.
LANGLIST Řeč je ve skutečnosti seznam.
LANGRICHPOOR Komunikace mezi subjektem s bohatým slovníkem (rodič) a chudým slovníkem (dítě), může fungovat díky tomu, že ze situace lze vyloučit většinu alternativ k "podej mi TO"
LAWSTRCOMM Lidské zákony jsou společné příběhy
LAWSTRPROTECT Projekty jsou pod ochranou zákonů (slib, hra, víra, zákon, Program, zdraví)
LISTDISPATCH Kolektiv si může rozdělit seznam tak, aby každý člen obsáhl svou část seznamu.
LISTHIER Seznamy mají tendenci být uspořádávány do hierarchických struktur podobně, jako AA.
LISTNET Seznam může mít síťovou strukturu, kterou nelze převést na hierarchickou.
LISTORDER Úklid je uspořádávání věcí podle vnitřního seznamu.
LISTORDERCONFL Jestliže dvě osoby mají zásadně odlišné vnitřní seznamy, nemohou udržet společný pořádek.
LISTPRIM Seznam je primární. Není-li projekt na seznamu, nelze jej obvykle spustit ani vnější událostí.
LISTSHREDU Tvorba sdíleného seznamu je úkolem tvůrců kolektivu. Dostat sdílený seznam do hlav členů lze vzděláváním, motivací, vyhrožováním,…)
LIVCELLS Antecepce zasahuje jednotlivé orgány a buňky organizmu. Proto je lepší něco zažít, než o tom slyšet příběh.
MANAGSUBSOLV Samotné řešení úloh původním jedincem je nahrazeno kontrolou výstupů od podřešitelů.
MANKINDCONSC Lidstvo zatím nemá vlastní vědomí, AA lidstva není dobře definován a ani všeobecně uznáván. Lidstvo má před sebou vytvoření supervědomí.
MANUAL Korekci od řízení autopilotem provádí APS sám. Pokud čas k provedení úspěšné korekce je delší, než je k dispozici, mluvíme o zásadní odlišnosti, tedy chybě (ERR)
MANYSUBSOLVOVFL Při nárůstu podřešitelů vniká nebezpečí zahlcení na manažerské úrovni.
MEMQCKSIZE Velikost rychlé paměti je omezena, proto je omezena i délka seznamu, s níž může AA běžně pracovat. Nazýváno též Operační seznam.
METAF Kultura používá metafor s vírou, že přirovnané se bude chovat jako  vzor v metafoře
MURPHTRUST Vysvětlení druhého Murphyho zákona pomocí teorie příběhů: "Nikdy není dost času dělat věci pořádně, ale vždycky je dost času je pak předělávat." Problém je v naší nedostatečné důvěře v projekt. Nejsme ochotni do něj investovat tolik času, kolik reálně potřeba.
NONEDUOVFL Neškolený jedinec se pod tlakem jednotlivého zahlcení stane nevýkonným.
ONETHRSTR Ideální příběh je jednovláknový
ORGPERFORM S ohledem na rozmístěnÍ lidstva přibližně v ploše (povrch země), lze předpokládat výkon organizace V=k * n * e^0,58 (k=konstanta, n=počet členů organizace)
OVFLALWAYS Při složitosti světa, v němž se AA pohybuje dojde k zahlcení vždy.
PARENTGRADEQ Rodič musí dítě připravovat na postupné vyrovnávání vztahu.
PCOAL Nekonkurující si projekty mohou snadno vytvářet koalici
PERMOVFL AA je v každém okamžiku plně vytížen různými projekty. Chce-li zahájit další projekt, musí ubrat čas, který dosud věnoval stávajícím projektům.
PROJHIER Projekty máme tendenci sdružovat do hierarchických struktur
PROJTRIGGEREVENT Projekty jsou spouštěny pomocí spouštěcí událostí (např. zazvoní telefon)
PROJTRIGGERREM Projekty jsou spouštěny pomocí připomínadel (např. seznam, kalendář)
PROPBEHAVAA Slušné chování se dá odvodit z předvídatelnosti.
PROTECTREFUSE Zásadní překračování pokynů ochránce (pokud odpovídají schopnostem chráněnce), znamená pro chráněnce velké riziko.
PSEUSTR Pseudopříběh poskytuje AA mylné vodítko
PTCAN Projekt je kandidátem na příběh
PTNR Neuskutečnitelné projekty
PTR Budování důvěry v projekt patří ke každodenním úkolům.
REFSTR Některé příběhy jsou sestrojeny z odkazů na jiné příběhy
REVERSTR Příběh je konstruktem AA a vzniká od konce směrem k začátku.
RP Realizovatelné projekty jsou takové, u nichž v době jejich předpokládané realizace nejsou známy důvody jejich nerealizovatelnosti.
SCD (Substance Causing Delight) látka, která v organismu způsobuje antecepční slast. Je po určitém čase spotřebována
SOCIETYMDL Pro společnost je důležité, aby model společnosti v AA jejích členů byl co možná podobný napříč společností.
SPECTRUSTER Vzniká potřeba specialistů na získávání důvěry.
SRG Strategie je rámcový projekt bez podrobností, snad pouze s několika mezicíli.
SRP RP, které mají strategii k uskutečnění. Jde o rozdělení RP do podprojektů, které opět mají své strategie. (SRP=SR1P + SR2P + ... + SRnP )
STR Příběh je zakódovaná událost s vynecháním většiny podrobností
STREDU Vyučování příběhu. Medvědice předává mláděti příběhy jak ulovit kořist, které bobule jsou jedlé. Včela tančí taneček příběh o místě pastvy.
STRFORGOT Nezapamatovaný příběh neexistuje
STRLIFE Tlumočení příběhů je základní vlastností života. Buňka předává DNA, v níž je zapsán příběh tvorby užitečných proteinů.
STRMEM Příběh je primárně v paměti APS
STRMEMAA Chceme-li, aby druhá osoba zařadila nějaký příběh do své paměti, musíme jí umožnit nahlédnout jeho výhodnost k antecepci.
STRMODEL Příběh je model pro antecepci
STRTRANPREF Přebírání příběhů je otázkou přežití. Proto je největší hlad po příbězích o smrti a záchraně života.
STRTRANSYS Skupina, která vytvoří nejlepší systém k předávání příběhu, je nejprogresivnější.
TEENMDLTEST Dospívající ověřují své modely pohybem na hranici uznávaného. Ponechá-li ochránce takové jednání bez odezvy, přispívá k vytvoření vadného modelu.
TERAPYAAEDU Psychické poruchy mohou být často poruchou antecepce. Nové terapie by mohly být založeny na tréninku předvídání.
TL Time to List - průměrný čas nutný k nalezení položky seznamu, který má systém k nastavení patřičné reakce na událost, aby přežil.
TR Time to React - průměrný čas, který má systém k uskutečnění reakce, vztahující se k přežití.
TRUSTPROJ Důvěra v projekt je důležitým projevem AA a jde o bezprostřední vyjádření odhadu jeho úspěšnosti.
TRUSTPROJINVEST Jedinec, který důvěřuje určitému projektu, je snad ochoten do něj vložit svůj čas, peníze, zdroje.
WINPROJ V přírodě pozorujeme převážně vítězné projekty.
WORDINTRCODE Přejatá slova už jsou jen kód.
WORDORIGSTR Slova v původním jazyce jsou zkratkou příběhu.
WORDSTR Každé slovo je příběh
XTIME Zobecněný komplexní čas, z něhož AA využívá pouze reálnou složku, známou jako čas.

Proč se nepoužívá slovo ANTICIPACE

Slovo "anticipace" vzbuzuje etymologicky pocit "anti"=proti, tedy něčeho proti uchopení, což je matoucí. Proto jsem se rozhodl použít nové slovo ANTECEPCE.

Rovněž druhá část původního slova "-cipace" vychází z latinského "capere", např. ve slově "participace" = "partem capere" neboli "brát účast", což je obvykle užíváno zcela mimo smysl pojmu "cítit", jak jej známe např. ve výrazu "percepce"= vnímání nebo "nocicepce" = "bolesti cítění".Nové slovo "antecepce" chce být blízko právě těmto slovům a ne slovům participace či emancipace.

Třetím důvodem by mohlo být, že slovo "anticipace" je již využíváno v poněkud odlišném významu. S ohledem na dopad Antecepční teorie na chápání světa kolem nás je ospravedlnitelné na ně nenavazovat, ale vytvořit v myslích lidí samostatný vztah k novému pojmu, který je navíc stručnější.
HOME ANTECEPCE

Když sestupujete se schodů, které dobře znáte, nemusíte na další krok takřka myslet. Váš organizmus je předem nachystán na došlap v patřičné výšce, na pevnost schodu, který se pod vámi neproboří, na drsnost povrchu, který pod nohou neuklouzne,...
Vy ten schod předem cítíte. Ne, že by ho předem cítil jen váš mozek. Celé vaše tělo, svaly na nohou, tělesná rovnováha, oči, které se mohou věnovat prohlížení zábradlí nebo výzdobě, to vše cítí předem další schod.

Created by © 2011 - 2024ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign